lørdag den 19. september 2015

HecticDen her weekend er godt nok tiltrængt efter en uge, hvor hver eneste aften har været et logistisk puslespil af “hvem gør hvad med hvilke børn”. Skolen og I særdeleshed sports sæsonen er skudt I gang igen, så Teresa skal hentes I bil hver eftermiddag kl 17, og det skal vi også lige have vænnet os til.
Mit kørekort (eller mangel på samme) fylder temmelig meget, men det har hjulpet gevaldigt at jeg nu kan hente timer hjem ved at køre Kristian og ungerne rundt. Fx kørte jeg op til Teresas skole torsdag aften og videre ud til en sportsbutik I den anden ende af byen og så hjem. Jeg har dog stadigt et gevaldigt hængeparti med parallel parkering og jeg har kapituleret og købt mig til et par køretimer for at få det lært ordentligt. Tendensen ser ud til at være at Kristians og mit forhold vil lide irreversibel skade, hvis han skal prøve at lære mig den slags……….. (og nej, det behøver vi ikke gå mere I detaljer med!).

This weekend is highly needed after a week where every night has been a logistical puzzle of "who does what with which children." School, and in particular sports season, is on once again and Teresa needs to be picked up by car every afternoon at 5, something we need to adjust to.

My driver's license (or lack thereof) takes up a lot of practice time as well, but it has helped tremendously that I can now get my hours in by driving Kristian and kids around. For example, I drove to Teresa’s School Thursday evening and out to a sports store at the other end of town afterwards before heading home. I still need to improve dramatically on my parallel parking though (she said as the first woman ever ;-) and I have capitulated and bought a couple of hours of instructed driving to get the hang of it properly. The trend seems to be to that Kristian's and my relationship will suffer irreversible damage if he should try to teach me this skill ........... (and no, we do not need to elaborate on that!)

Tirsdag aften var der sværd på programmet. Vi har prøvet at finde en fritidsaktivitet til Ulle som både han og resten af familien kan holde ud. Vores oprindelige plan var at smide ham på high schoolens ro-hold, da vi havde hørt at det var super godt. Det er sikkert rigtig nok, men eet kig på trænings skemaet var nok til at overbevise mig om, at det aldrig ville fungere. Træning efter skole et helt andet sted (hvor man selv skal sørge for transport derhen også) hver eftermiddag + stævner stort set hver weekend her I sensommeren a la “vi mødes på p-pladsen foran skolen kl 5 om morgenen og er hjemme igen sent om aftenen”. Tak, men nej tak. Han har snakket meget om at gå til fægtning og det viser sig at der ligger en sværdklub næsten lige rundt om hjørnet. Der er begynder hold med fægtning hver tirsdag aften I en time og derefter er der “fri leg” for sværd nørder I alle alder. Det var en stor success og for første gang I alt for lang tid, var Ulrik ikke til at hive hjem.
Tuesday night was all about swords. We have tried to find an activity for Ulrik which both he and the rest of the family can keep up with. Our original plan was to throw him on the high school rowing team, as we had heard that it was a super team. It is certainly true, but one look at the practice schedule was enough to convince me that it would never work. Practice after school somewhere else (where you have to arrange for transportation to get there) every afternoon + meetups almost every weekend here in late summer a la "we meet at the parking area in front of the school at 5 in the morning and get home late evening ". Thanks, but no thanks. He talked a lot about trying fencing and it turns out that there is a sword club almost just around the corner. There are beginner classes with fencing every Tuesday evening for an hour and then there is a "free play" session of sword fighting until 10PM with sword geeks in all age. It was a great success and for the first time in way too long, we had Ulrik begging to stay, because he had so much fun.Onsdag var der såkaldt “capsule night” på high schoolen. Konceptet er, at forældrene får lov til at følge I deres børns fodspor for en aften, med præcis samme skema og endeløs vandren ad lange gange. Ulrik virker noget mindre stresset I år og efter at have mødt hans lærere kan jeg godt forstå det. Han har “engineering” som valgfag I første time hver dag, og det lader til at være en legeplads af problemløsning, hvor de får lov at bakse med alle aspekter af at løse en praktisk opgave. Hans engelsk undervisning foregår I det hyggeligste klasselokale, jeg nogensinde har set, hvor alle vægge er plastret til I reoler med bøger og plakater, hvor der er sofaer til fri afbenyttelse og hvor læreren fik alle forældre til at tabe underkæben, da han brød ud I en solid omgang poetry slam. Hans vision er, at alle hans elever skal lære at at elske at læse (han er selv forfatter) og en del af pensum er, at de skal deltage I 3 litteratur relaterede begivenheder I løbet af året. Det er da engagement på højt plan! Der er tysklæreren som man dårligt kan høre er amerikaner, den søde søde historie lærer, der har været på skolen I 30 år. Og nå ja, den noget livstrætte algebra lærer, der måske skulle overveje at gå på pension. Just saying…….

Wednesday was "capsule night" at the high school. The concept is that parents are allowed to follow in their children's footsteps for a night, with exactly the same classes and endless wandering up and down long hallways. Ulrik seems somewhat less stressed out this year and after meeting his teachers it makes sense. He has "engineering" as an elective course in the first hour each day, and it seems to be a playground for problem solving, where they are allowed to wrestle with all aspects of solving a practical task. His English Language Arts lessons take place in the friendliest classroom I have ever seen, where all the walls are covered in shelves with books and posters, where there are sofas, and where the teacher made all the parents drop their jaws when he broke out into a solid Poetry Slam poem. His vision is that all of his students should learn to love reading (he is also an author) and a part of the curriculum is that they must participate in three literature-related events during the year. That's what I call a motivated teacher! There is the German teacher you can hardly tell is American, the most emphatic history teacher who has been at the school for 30 years. And well, the somewhat weary algebra teacher who might consider retiring. Just saying .......Torsdag aften var det Teresas skoles tur. Hun har fået en advisory lærer (kan sammenlignes med en klasselærer, men grupperne af børn og lærer skifter hvert år) hun var lidt bange for. Der var vist noget med en episode hvor Teresa havde forsøgt sig med liiiige at klemme sig igennem en dør samtidigt med hende, og det var IKKE gået så godt! Ja, hun er en skrap afroamerikansk dame, men det lyser ud af hende, at hun brænder for børnene (og for amerikansk historie). Hun har været med på den obligatoriske 8’th grade tur til Washington DC I 18 år I streg og når ungerne spørger hende, om hun ikke bliver træt af at gøre det igen og igen er svaret “men det er jo nye børn hver gang, og jeg ser det gennem deres øjne”. Der er den alt for flinke tysklærer, der troligt fodrer dem alle samme med Haribo vingummibamser og tager dem med til tysk julemarked I Chicago. Og så er der den temmeligt kontante og lidt skræmmende idræts lærer, der sørger for, at karakteren afspejler viljen til at prøve frem for talentet (eller mangel på samme). Igen og igen oplever vi at skolesystemet her I byen overgår vores forventninger og det kan mærkes på alles trivsel
On Thursday night it was time for Teresa's school. She has got an advisory teacher (comparable to a teacher, but the groups of children and teacher changes every year) she was a little afraid of to begin with. Something with an episode where Teresa had tried to squeeze through a door at the same time as her, and that did NOT go well! Yes, she's a tough African-American lady, but it is obvious that she is passionate about kids (and American history). She has been going on the mandatory 8'th grade trip to Washington DC for 18 years in a row and when the kids ask her if she doesn’t get tired of doing it over and over her reply is "but it's new children every time, and I see it through their eyes". There is the far too sweet German teacher who feeds them all Haribo Gummy Bears and takes them to the German Christmas market in Chicago. And then there's the rather strict and a little scary sports teacher who ensures that the grade reflects the willingness to try rather than talent (or lack thereof). Again and again we see that the school system here in Ann Arbor has exceeded our expectations and it is highly affecting everybody’s wellbeing in a good way.

Fredag var det Luca’s fødselsdag og selvom det var 10 år denne gang, kunne han dårligt være I sin krop af begejstring og stod da osse MEGA tidligt op og kom nærmest grædefærdig ind og vækkede os, da han var sikker på at vi havde glemt alt om det. Men fødselsdage her I huset starter altså ikke før EFTER kl 6,så I stedet fodrede han hund, klarede morgenluftetjansen og smuttede I seng igen så vi kunne “overraske” ham kl lidt over 6 med sang og gaver. Den slags bliver kun hyggeligere, når man tilsætter begejstret hund I sengen og kan komme hjem fra skole og bruge tiden på at bygge lego I stedet for at lave lektier, OG når man selv kan vælge dessert (bemærk lysene med farvede flammer).


Friday was Luca's birthday and even though it was 10 years this time, he could hardly contain the excitement and got up VERY early being almost tears as he was sure that we had forgotten all about it. But birthdays in this house do not start until AFTER 6AM, so instead he fed the dog, walked him and slipped back to bed so that we could "surprise" him a little later with singing and gifts. This whole thing only gets better when you throw an enthusiastic dog into the mix and when you can come home from school in the afternoon and build lego Instead of doing homework, AND when you can choose dessert (note the candles with colored flames).


Lørdag ser ud til at blive en våd omgang, og selvom Lucas største fødselsdagsønske var en campingtur kun for ham og hans far op til Mackinac Island, så var det vist et meget godt valg at aflyse fremfor at tilbringe en nat I telt I tordenvejr og derefter stå op til silende regn. 

Her til sidst får i lige et billede med af årets jordbær høst. Jow jow, vi har skam grønne fingre!


Saturday seems to be a wet day, and even though Lucas biggest birthday wish was a camping trip just for him and his Dad up to Mackinac Island, it seems to be wise choice to cancel rather than spend a night in a tent during a thunderstorm and then get up to pouring rain. 

Last but not least is a picture of our strawberry harvest this year. Very impressive.......


fredag den 18. september 2015

Numbers of the day

0 børn tilbage med een cifret alder (Tillykke Luca)

1 hund, der har fundet ud af at gavepapir er det fedeste i hele verden (flænse flænse)

2 x "capsule night" på hhv middle school og high school overstået i den forgangne uge. Det var i øvrigt en super oplevelse - mere om det senere

3 timers kørsel er det blevet til siden i mandags for undertegnede. Det er nu smart at være gift med kørelæreren

4 benet familiemedlem tjekkede i dag toiletkummen ud. Note to self - husk at lukke døren fremover.

5 var det første ciffer på uret da den nyslåede 10 årige kom ind og vækkede os med en stemme der næsten knækkede af skuffelse over om vi dog havde glemt ham. Suk

GODT det snart er weekend

0 kids left with a single digit age (congratulations Luca)

1 dog really likes gift wrapping (which ended up in little pieces all over)

2 x capsule night at middle school and high school are over with. I am super impressed with the teachers - more to follow later

3 hours of driving for yours truly since Monday. Being married to the instructor rocks

4 legged member of the family checked out the toilet bowl today. Note to self: remember to keep the door closed!

5 was the first digit on the clock this morning when we were woken up by a brand new 10 year old, who was so dissapointed with us obviously ignoring his birthday that his voice trembled. Sigh.

SO good that the weekend is right around the corner!

fredag den 11. september 2015

End of SummerLabor Day er overstået hvilket officielt markerer enden på sommeren herovre. Langt om længe er skolerne åbnet igen mens poolen desværre er lukket. Ligesom sidste år tog vi turen op forbi Michigan State Fair (med mor her bag rattet!) og fik styret vores trang til bonderøv for et godt stykke tid. Hvor ellers finder man fåre rumper på række? Eller hører på råb om “cow coming through”? Eller spiser friturestegte twinkies og kæler med æsler? Nej vel?

Labor Day is over which officially marks the end of summer here. Finally the schools are open again while the pool is unfortunately closed. Like last year we took the trip to the Michigan State Fair (with mom here behind the wheel!) And had our hillbilly urge satisfied for another year. Where else will you find sheep butts in a row? Or hear the yell of "cow coming through"? Or eat fried twinkies and pet donkeys? 

Ligesom sidste år var højdepunktet klart “pig race”. Ham bone (ham med kasketten), Hamma Montana, Britney Spareribs, og Taylor Not So Swift havde alle taget turen til Michigan igen I år. Præcis samme grise, samme setup og præcis lige så underholdende som sidste år: https://youtu.be/-Peiyy7VGuQ

Just like last year the highlight was the "pig race". Ham bone (the guy with the cap), Hamma Montana, Britney Spareribs and Taylor Not So Swift had all made the trip to Michigan again this year. Exactly the same pigs, the same setup, and just as enjoyable as last year:https://youtu.be/-Peiyy7VGuQ

Der var rigtig mange mennesker, så vi fik trods alt nok rimeligt hurtigt, men vi fandt en lille bod med papir marmorering, hvor Luca og Teresa brugte ½ time sammenlagt I dyb koncentration og med flot resultat: https://youtu.be/QHDxkeXZx14

There were a lot of people, so we had enough after  a short while, but we found a small booth with paper marbling> Luca and Teresa spent ½ hours total in deep concentration and with excellent results: https://youtu.be/QHDxkeXZx14

Skolestart er gået over al forventning denne gang. Altså pånær at Kristian og jeg var så MEGA pinlige at vi formastede os til at møde op begge to inklusive hund for at hente Teresa. Planen var at Teresa og jeg skulle videre hen og fejre sommerens afslutning med en PSL (Pumpkin Spice Latte) men det var alt for stegende varmt til den slags, så det må vente lidt endnu. Jeg savler ved tanken om PSL hvert eneste år – den ser jo så lækker ud og dufter fantastisk. Og hver gang kan jeg knap klemme en halv een ned, før jeg er mega forkvalmet og ikke orker at tænke på den igen, før et helt år senere. Suk.

Back to school has gone beyond all expectations this time. Besides Kristian and I being so MEGA embarrassing that both of us showed up, including the dog, to get Teresa. The plan was that Teresa and I should head towards Starbucks and celebrate summer's end with a PSL (Pumpkin Spice Latte) but it was too hot for that, so it will have to wait some more. I drool at the thought of a PSL every year - it looks so delicious and smells awesome. And every time, I can barely squeeze one half one down before I am super nauseated and cannot bother to think about it until a year later. Sigh.

Luca har fået en sød lærer igen, og selv Ulrik lader til at overleve uden for meget bøvl. Men den aller aller bedste overraskelse har været at man på Teresas skole har åbnet svømmehallen igen, så man kan gå til……. synkronsvømning! Det er Teresas hedeste drøm at gå til og det meste af sommeren har hun tilbragt med hovedet nedad og benene opad I vores pool.  Og, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det een af de få sportsgrene jeg ikke kan få nok af at kigge på, så jeg glæder mig osse.

Luca is happy with his teacher again this year, and even Ulrik seems to survive without too much trouble. But the very very best surprise has been that Teresa's school has opened the swimming pool again, so you can participate in ....... synchronized swimming! It is one of Teresa's fondest dreams to do and most of the summer she has spent in our pool with her head down and legs up. And to be honest, it's one of the few sports I can watch over and over, so I am quite pleased, too.

Det er rigtig godt at være I gang igen. Især fordi Kristian har fået sin arbejdstilladelse og har fået et job hos Ford nærmest dumpende ned I hovedet via linkedin. Det kommer til at blive lidt af en mundfuld at være I gang begge to fuld tid, men vi kommer begge to til at have super fleksible arbejdstider og det er I den grad tiltrængt at få mere end een indtægt ind på kontoen hver måned. Det betyder jo så også at nogen her skal træne bilkørsel ret så ihærdigt. Der ligger ny-indkøbte kegler på sofaen og venter til parallel parkerings træning I morgen, og vække uret kommer til at ringe tidligt søndag morgen, hvor vi skal klemme min første motorvejs kørsel ind………. Det går faktisk ret godt, men jeg er mentalt ved at dø hver gang, jeg sætter mig bag rattet, og det må altså gerne snart gå over. Ja, det må så! Heldigvis er Kristian super tålmodig, men jeg kan utrolig godt relatere til det her alligevel:http://livefralolland.dk/2015/09/06/hvordan-jeg-havde-det-da-jeg-havde-faaet-koerekort/

It's really nice to be going at full speed again. Especially because Kristian got his work permit and on top of this has landed a job offer with Ford via linkedin. It's going to be quite a mouthful to be working full time both of us, but we will both have super flexible working hours and it is more than needed to get one more income into the bank account each month. It also means that yours truly has too practice her driving quite intensively. There are some newly purchased traffic cones on the couch waiting for parallel parking practice tomorrow, and the alarm clock is set for early Sunday morning where we need to squeeze in my first freeway driving .......... It goes OK so far, but I'm mentally dying every time I get behind the wheel, and I really wish that would pass soon. Seriously! Fortunately, Kristian is super patient :-)onsdag den 2. september 2015

Changes
Tiden går og det er over et år siden vi sad helt skeløjede at jetlag I fugtig lummervarme med alt for mange kufferter på togstationen og ventede på en taxa, der aldrig kom (I bagklogskabens ubamhjertigt hårde og klare lys, er det måske ikke den største overraskelse at taxa chaufførerne ikke vælger at hænge ud ved stationen, når der kun kommer tog 3 gange I døgnet……). Og sikken et år. Når jeg tænker tilbage forstår jeg simpelthen ikke at vi orkede og jeg er ret så taknemmelig for at tiden IKKE kan spoles baglæns. Vi har ændret os på mange punkter siden vi kom – både på den alvorlige, pinlige og sjove måde.

-         - Der er mange ting, vi ikke længere tager for givet, og det har givet os en langt større taknemmelighed for de helt simple ting som mad på bordet, raske børn og et sted at bo.

-         - Den største forandring dog MÅ være vores genbrugs entusiasme. Jeg har altid hadet genbrug aldeles indædt for jeg skulle I hvert fald aldrig, som I aldrig nogen sinde, fornedre mig til at slæbe andre folks aflagte bras ind I mit hjem. Punktum! Men “nød lærer nøgen kvinde at spinde” og vi har nu et hjem, der stort set ikke er andet end genbrug og andres møbler. Min yndlings tøj butik er blevet Platos Closet lige oppe på den anden side af vejen, hvor en stor del af min garderobe efterhånden kommer fra – og ja, det er genbrugs tøj. Vi har en “genbrugshund” og vi har endda startet en lille samling af guldrandede genbrugstallerkener med kirker på, som vi trawler genbrugsbutikkerne igennem efter. De er lidt svære at finde, men ikke mere end at det kan lade sig gøre ca hver 5. gang vi leder. Prøv lige at see hvor fine de er:


Time is passing by and it's more than a year since we arrived in Ann Arbor completely cross-eyed from jetlag and in the damp sweltering heat with way too many suitcases at the train station waiting for a taxi that never came (In retrospect, it may not have been the biggest surprise as the taxi drivers obviously  do not choose to hang out at a station where only 3 times arrive in a day ......). And what a year. When I think back, I still cannot quite grasp how we survived I'm more than grateful that time canNOT be rewound. We have changed in so many ways since we arrived - in serious, painful as well as funny ways.

-          - There are many things we no longer take for granted, and it has given us a much greater appreciation for the simple things like food on the table, healthy children and a place to stay.

-         - The biggest change, however, MUST be our enthusiasm for second hand stuff. I always hated it quite fiercely, as I would never, like in never ever, fall so deep as to haul other people's discarded junk into in my home. NEVER! But necessity has it ways and I now live happily in a home that basically contains nothing more than recycled things and other people's furniture. My favorite clothing store is now Platos Closet right on the other side of the street, where a large part of my wardrobe originates from - and yes, it's second hand clothing. We have a "recycled dog" and we have even started a small collection of second dinner plates with churches and gold edges, which we usually go hunting for in second hand stores. They are a little hard to find, but no harder than having luck about every fifth time.  Check out how nice they look:


-         - Teresa er blevet uber sports tosse.  Alt, vi ser hende I, er sports t shirts, shorts og joggingbukser. Hun står gladeligt op kl 6:30 lørdag morgen, for at køre med Kristian til park run I Livonia, hun plager om at komme med op I fitnessrummet og så ser hun sit snit til liiiiiige at klemme lidt armbøjninger ind ved køledisken I supermarkedet. Suk.

-         - Vi er begyndt at synes at camouflage tøj da egentlig er OK pænt, vi dækker bord med mason jars, ser Duck Dynasty  og vi kommer måske også til (men bare en gang I mellem) at sætte radiostationen over på Country musik. Hvad skal det ikke ende med? 

-         - Luca forbinder bål med s’mores og ikke med snobrød. Sidst han blev udsat for snobrøds dej kiggede han skeptisk ned I skålen og spurgte efter “hand sanitizer”. 

-         - Sidst men ikke mindst så glæder vi os mega meget til Michigan state fair og vi skal klart sørge for at at holde os opdateret på grise væddeløbet. Måske er Mrs Britney Spareribs og Taylor Not So Swift med igen I år. LOL


-         - Teresa has become an uber sports freak. Everything we see her wearing is sports shirts, shorts and/or jogging pants. She gets up happily at 6:30 am on Saturday mornings to go with her Dad to park run in Livonia, she begs to go to the fitness room, and when she sees her chance she squeeze in some push-ups in the grocery store. Sigh.

- We have started to think that camouflage clothing actually is OK nice, we set the table with mason jars, we watch Duck Dynasty, and every once in  while we turn the radio station to Country Music! What is wrong with us?

- Luca associates bonfires with s'mores and not with a stickbread. The last time he was exposed to the bread dough he looked skeptically into the bowl and asked for "hand sanitizer".

- Last but not least, we are really looking forward to the Michigan State Fair this year and we HAVE to make sure not to miss out on the on pig race. Maybe Mrs. Britney Spareribs and Taylor Not So Swift will join it again this year. LOL
-           
-